SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR G. FUNDER A/S 

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salgsordre og leverancer med mindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. 

Ved uoverensstemmelse mellem parternes individuelle betingelser er nærværende betingelser gældende. 

Samhandelsaftale

Kunder, der har indgået en samhandelsaftale med G. Funder A/S, ydes kredit i henhold til den skriftlige aftale. 

Priser

Alle priser er ekskl. 25 % moms. Vi forbeholder os ret til at foretage løbende prisjusteringer, som følge af ændringer i valutakurser, told, skatter, afgifter, tax-refund og lign., uden yderligere forudgående varsel. Der tages forbehold for evt. pris- og korrekturfejl. 

Administrationsomkostninger 

Vores ekspeditionsgebyr er kr. 100,- v/køb under 1000,- På vores Webshop tillægges der ikke ekspeditionsgebyr. 

Fragtomkostninger 

Alle ordrer under kr. 2500,- (ekskl. moms) tillægges fragtomkostninger. Dog ved ”rene” sprayordre tillægges der fragtomkostninger ved køb under kr. 750,- (ekskl. moms). 

Fragtomkostningerne er kr. 100,- pr. ordre. 

Levering

Vi vil altid tilstræbe at yde den bedste mulige service og ordre sendes som udgangspunkt 1-2 dage efter vi har modtaget dem. Leveringstiderne er dog med forbehold for eventuel underleverandørforsinkelse. 

G. Funder A/S er ikke ansvarlig for et eventuelt tab – hverken direkte eller indirekte – som Køber måtte få på grund af den forsinkede eller manglende leverance. 

Ved rene spray ordre bestilt inden kl. 10.00 sendes ordren som udgangspunkt samme dag. 

G. Funder A/S benytter national dækkende transportører. Såfremt varerne er beskadiget under transporten, skal Køber straks gøre G. Funder A/S opmærksom på dette – gerne med billeder. Der skal ligeledes rettes henvendelse, såfremt faktura/følgeseddel og de leverede varer ikke stemmer overens. Der tages, i leveringen, forbehold for udsolgte varer og eventuelle restordre skal bestilles på ny. 

Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelserne er netto kontant, medmindre andet er aftalt. 

Ved manglende indbetaling efter betalingsfristens udløb, opkræves rykkergebyr på kr. 100,- samt morarenter på 2% per påbegyndt måned. G. Funder vil samtidig opkræve betaling for alle fakturerede og leverede varer, uanset tidligere aftalte kreditbetingelser. Ved fortsat manglende betaling, vil sagen overgår til retslig inkasso, hvorved der vil opkræves yderligere inddrivelsesomkostninger. 

Der er ikke mulighed for forudbetaling. 

Køber er ikke berettiget til at modregne i udstedte fakturaer, medmindre modkravet skriftligt er anerkendt af G. Funder A/S. 

Da vi gerne vil være med til bevare et godt miljø, sendes alle fakturaer via e-mail.

Salgsmateriale 

Alle oplysninger og data i G. Funder A/S´ generelle salgsmateriale samt prislister kan hverken direkte eller indirekte anses for at indeholde garantier og er kun bindende i det omfang, aftalen udtrykkeligt henviser til disse. 

Anbrud 

Alle varer leveres i Kolli undtagen enkelte Spray og D-C-Fix produkter. Kontakt salgsafdelingen for nærmere informationer herom. 

Byttepalle 

Varer bliver sendt på enten ¼ palle, ½ palle eller 1/1 palle. Transportøren skal altid have en byttepalle med retur. Transportøren forbeholder sig ret til at opkræve Køber direkte ved manglende byttepalle. Dette hæfter G. Funder A/S ikke for. 

Ansvar for forsinkelser 

G. Funder A/S hæfter ikke for driftstab, avancetab, mistede besparelser eller andre indirekte tab indtrådt hos Køber eller tredjemand som følge af forsinkelse. 

G. Funder A/S er alene ansvarlig for tab, som ikke overstiger købesummen for de forsinkede leverancer. 

G. Funder A/S er ikke ansvarlig for forsinkelse, med mindre det kan godtgøres, at forsinkelsen kan tilregnes G. Funder A/S eller andre, for hvem G. Funder A/S er ansvarlig, som uagtsom. 

Ansvar for mangler 

G. Funder A/S hæfter ikke for driftstab, avancetab, mistede besparelser eller andre indirekte tab indtrådt hos Køber eller tredjemand, som følge af mangler ved leverancerne. 

G. Funder A/S er ikke ansvarlig for Købers anvendelse af leverancerne. 

Ved levering har Køber pligt til at foretage forsvarlig kontrol af leverancen. I modsat fald mister Køber retten til reklamation. 

G. Funder A/S er berettiget til at foretage afhjælpning af mangler, henunder at foretage omlevering inden for en rimelig tid. 

Såfremt afhjælpning/omlevering ikke kan finde sted, forbeholder G. Funder A/S sig ret til at meddele forholdsmæssigt afslag eller tage de mangelfulde leverancer retur mod godtgørelse af købesummen, uden at Køber kan gøre yderligere ansvar gældende over for G. Funder A/S. 

Returret

Varer modtages kun retur efter forudgående aftale og indenfor 8 dage fra fakturadato, såfremt varen ikke er beskadiget, ubrudt og den leveres retur i original emballage. Der beregnes omkostninger til afhentning af varen, som dækkes af kunden. Skaffevarer tages ikke retur. 

Reklamationsret

Der ydes reklamationsret på produkter, efter den til en hver tid gældende købelov. Skade på produktet som skyldes betjeningsfejl, håndteringsfejl, modifikationer eller groft misbrug fra Købers side, er ikke dækket af reklamationsretten.

Produktansvar 

For skade forvoldt af defekte produkter hæfter G. Funder A/S alene i det omfang, det fremgår af ufravigelige lovbestemmelser. 

G. Funder A/S er ikke ansvarlig for Købers anvendelse af produkterne. G. Funder A/S er ikke ansvarlig for skade, forvoldt af produkterne: 

a) på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens materialet er i Køberens besiddelse, 

b) på produkter, der er fremstillet af Køberen eller på produkter, hvori disse indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af G. Funder A/S´ produkt forårsager. 

G. Funder A/S hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab indtrådt hos Køber eller tredjemand som følge af defekte produkter. 

Såfremt G. Funder A/S måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er Køber forpligtet til at holde G. Funder A/S skadesløs i det omfang, det følger af ovenstående. 

Køber er forpligtet til at lade sig sagsøge ved samme værneting og efter samme lovvalg som G. Funder A/S. 

Hvis tredjemand fremsætter krav om produktansvar mod en af parterne, skal denne part straks underrette den anden herom. 

Forhold

G. Funder A/S tager forbehold for eventuelle fejl i tekst og priser, fejl i illustrationer/fotos, systemfejl, udsolgte varer, restordrer, forsinkelser, ændringer i valutakurser, kunders fejlbestillinger samt force majeure. 

E-Handel

En personlig adgang til vores e-handelsløsning, kræver et kundenummer i G. Funder A/S. Loginnavn og password kan kun udleveres via e-mail. Vi forbeholder os ret til at lukke for adgangen til systemet, såfremt den personlige adgang bliver misbrugt. Lukningen vil ske uden yderligere varsel og af sikkerhedsmæssige hensyn. 

Cookies 

For at forbedre brugeroplevelsen på www.gfunder.dk, anvendes der cookies på hjemmesiden. 

Cookies er en standardteknologi, som de fleste hjemmesider bruger i dag. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din webbrowser og registrerer dig som unik bruger. En cookie kan ikke sprede virus eller andre skadelige programmer. 

Forordninger, lovgivning og standarder 

Enhver leverance overholder de på tidspunktet for ordrebekræftelsen gældende danske og europæiske forordninger, love og standarder, også i relation til godkendelse og mærkning. 

Lovvalg og værneting 

Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres efter dansk ret. Retten i Kolding skal være værneting. 

Der tages forbehold for trykfejl.